Zespół sklepu internetowego FUERZA szanuje poufność danych osobowych swoich Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową Sklepu. Zapewnienie bezpieczeństwa informacjom dotyczącym Klientów i odwiedzających stronę internetową Sklepu, jest sprawą priorytetową, dlatego też stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów wprowadzamy niniejszą Politykę Prywatności.

 1. Sklep FUERZA prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej: www.fuerza.pl Posiada także profil na portalu Facebook prowadzony pod adresem: https://www.facebook.com/BizuteriaFuerza, jak też posiada profil na portalu Instagram prowadzony pod adresem https://www.instagram.com/fuerzajewellery/
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym FUERZA wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez FUERZA w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których FUERZA świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Białas, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FUERZA Magdalena Białas z siedzibą w Józefosławiu 05-509 przy ul. Enklawy 9/15, NIP: 8881898346, zwana dalej „FUERZA” lub „Administratorem”. W celu kontaktu z Administratorem należy wysłać wiadomość e-mail pod adres: www.fuerza.pl, zadzwonić pod numer telefonu: +48 790 600 802 lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba, która zdecydowała się na zakup produktów w sklepie internetowym FUERZA.
 5. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, rejestracji w Sklepie, realizacji zawieranych umów sprzedaży, korzystania przez Użytkowników z uprawnień konsumenckich (np. odstąpienia od umowy czy rękojmi) oraz na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu, który wyraził na nie zgodę (marketing bezpośredni produktów FUERZA, np. przesyłanie newslettera).
 6. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez FUERZA to:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • adres pocztowy do wysyłki,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta
  • dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP)
  • identyfikator urządzenia mobilnego
  • typ systemu operacyjnego
  • typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczone przez przeglądarkę
  • historia zakupów i wybierane linki,
  • Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko, metoda płatności, platforma płatnicza, numer rachunku bankowego, rodzaj transakcji.
 7. W związku z realizacją usług przez FUERZA dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). FUERZA zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa w pkt 8 powyżej należy wysłać wiadomość na adres www.fuerza.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień, a w przypadku rejestracji konta – jego usunięcie.
 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez FUERZA w ramach Sklepu. W konsekwencji, odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez FUERZA skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez FUERZA w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 12. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane każdorazowo przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów księgowych i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji, a także przez okres posiadania rejestracji w FUERZA. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 13. Newsletter. Użytkownicy FUERZA mają możliwość subskrybowania newslettera. Następuje to poprzez podanie adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną poprzez e-mail. W newsletterze FUERZA informuje Użytkowników o najnowszych produktach, wyprzedażach, akcjach promocyjnych. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrybowania newslettera, klikając w link wskazany w każdym newsletterze, bądź przesyłając wiadomość e-mail na adres: www.fuerza.pl
 14. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 10.09.2019