Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Magdalena Białas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FUERZA Magdalena Białas, z siedzibą w miejscowości Józefosław, przy ulicy Enklawy 9 lok.15, 05-509 Józefosław, NIP: 8881898346 oraz REGON: 146746048 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.fuerza.pl, a także sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.fuerza.pl prowadzony jest przez Magdalenę Białas, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FUERZA Magdalena Białas – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
  3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
  4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski i za granicą.
  5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
  6. Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie www.fuerza.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
  7. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie są cenami detalicznymi wyrażonymi w złotych polskich.
  8. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową: www.fuerza.pl
  9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez niego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
  10. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fuerza.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
  11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
  13. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 14 poniżej.
  14. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
  15. Złożenie zamówienia, gdzie wysyłka następuje poza terytorium Europy nie jest możliwe za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej. W tej sytuacji złożenie zamówienie oraz ustalenie szczegółów przesyłki odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: www.fuerza.pl
  16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
   • mediację,
   • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
   • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
   • korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
  17. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w przepisie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią̨ innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
 • Definicje użyte w regulaminie
  1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
  2. STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia „Strony” – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie;
  3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
  4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
  5. SKLEP – Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.fuerza.pl
  6. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Magdalena Białas, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FUERZA Magdalena Białas, z siedzibą w miejscowości Józefosław, przy ulicy Enklawy 9 lok.15, 05-509 Józefosław, opisaną numerem NIP: 8881898346 oraz REGON: 146746048 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.fuerza.pl;
  8. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.fuerza.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  9. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.fuerza.pl w związku z prowadzoną działalnością̨ gospodarczą lub zawodową;
  10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.fuerza.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto, składanie zamówień za pośrednictwem formularza zamówienia, subskrypcji Newslettera.;
  11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego www.fuerza.pl propozycja zawarcia Umowy sprzedaży;
  12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
  13. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.fuerza.pl
  14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
  15. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza;
  16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  17. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie usługi Newslettera, możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą̨ urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  18. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  19. CENA DETALICZNA – cena jednostkowa Produktu;
  20. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
  21. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
  22. DOKUMENT SPRZEDAŻY - paragon;
  23. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
  24. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
  25. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
  26. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu;
  27. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt;
  28. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
  29. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
  30. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
  31. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
  32. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
  33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
 • Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.fuerza.pl następujące usługi elektroniczne:
   • założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym,
   • złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zamówienia,
   • usługę Newslettera.
  2. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz usługi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.
  4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  5. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
  6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.fuerza.pl, poprzez formularz kontaktu, pocztą elektroniczną na adres: sklep@fuerza.pl lub listownie na adres FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
  8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e- mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
  9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fuerza.pl lub pisemnie na adres: FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław.
  10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
  11. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
  12. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 • Rejestracja
  1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
  3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji powinien podać następujące dane:
   • Login
   • Hasło
   • E-mail
   • Imię
   • Nazwisko
   • numer telefonu
   • Adres
  4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać opcjonalnie inny adres wysyłki.
  5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
  6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością̨.
  7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu. W innym przypadku zamówienie zostanie zrealizowane na uprzednio podane dane.
 • Zamówienia
  1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią̨ zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  3. Rejestracja i założenie Konta nie są warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie www.fuerza.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
  4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
  5. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy. Klient opcjonalnie może podać inny adres wysyłki.
  7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również̇ kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
  8. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Sklepu, tj. 09:00-17:00.
  9. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski i Europy - złożenie zamówienia odbywa się w Sklepie za pośrednictwiem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej.
  10. Złożenie zamówienia, gdzie wysyłka następuje poza terytorium Europy nie jest możliwe za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej. W tej sytuacji złożenie zamówienie oraz ustalenie szczegółów przesyłki odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@fuerza.pl
  11. Sklep jest płatnikiem VAT.
  12. Sklep wystawia paragon na wszystkie sprzedawane Produkty. Dokument sprzedaży jest wysyłany wraz z Produktem do Klienta.
  13. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
  14. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 3-5 dni roboczych.
  15. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 • Sposób płatności
  1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie www.fuerza.pl są cenami detalicznymi.
  2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   • przy odbiorze przesyłki ("za pobraniem");
   • płatność Dotpay.pl;
   • przedpłata - płatność przelewem - po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na numer rachunku bankowego: 45 1140 2004 0000 3902 7477 9451
  3. w przypadku dostaw realizowanych poza granicami Polski nie ma możliwości płatności przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”), na konto: 45 1140 2004 0000 3902 7477 9451 FUERZA MAGDALENA BIAŁAS ul. Enklawy 9 lok. 15 05-509 Józefosław podają Imię i nazwisko oraz Nr zamówienia.
  4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
  5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Sprzedawca oczekuje na płatność w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak płatności powoduje anulowanie zamówienia.
  6. Klient dokonuje zakupu towaru według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Szczegóły dotyczące dostaw uregulowane są w zakładce Dostawa.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
  8. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są̨ na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
 • Realizacja dostawy
  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  2. Zamówiony towar w kraju dostarczany jest za pomocą̨ Poczty Polskiej, firmy kurierskiej InPost oraz Paczkomatów.
  3. Klient jest obciążony kosztami dostawy, zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie Sklepu.
  4. W przypadku zamówień zagranicznych realizowanych na terenie Europy dostawcą każdorazowo jest Poczta Polska. Opłata za wysyłkę każdorazowo wynosi 30,00 zł.
  5. W przypadku zamówień zagranicznych realizowanych poza granice Europy, koszty przesyłek są każdorazowo indywidualnie uzgadniane przez Strony pocztą elektroniczną, via e-mail w zależności od wybranego przewoźnika i stosowanego przez niego cennika przesyłek, a ich koszt obciąża Klienta.
  6. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
  7. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 6 powyżej, informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
  9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
  10. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze towaru.
  11. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę̨ (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 790 600 802 bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@fuerza.pl
  12. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę̨ (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: +48 790 600 802 bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@fuerza.pl
  13. Sprzedawca może rozszerzyć formy dostawy o kolejnych dostawców, a informacje o tym będą na bieżąco aktualizowane w cenniku transportu.
 • Postępowanie Reklamacyjne – Rękojmia
  1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w przepisach art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  3. Roszczenie Konsumenta o usuniecie wady lub wymianę̨ rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
   • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 5 pkt 3) powyżej wyłącznie w sytuacji gdy:
   • udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
   • wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
   • treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
  8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
  9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
  10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę może:
   • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
   • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
   • żądać usunięcia wady.
  11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
  12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić́ rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
  13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
  14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
  15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w ust. 10 pkt 1) lub 2) może wymienić́ rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również̇ zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
  18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
  19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  21. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  22. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć́ oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  23. W przypadku dochodzenia przed sadem, sadem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowanie w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
  24. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
  25. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
  26. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  27. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
  28. Adresem reklamacyjnym jest: FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław.
 • Gwarancja
  1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.fuerza.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
  2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu lub jest podawany na żądanie.
  3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  4. Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia.
  5. Sklep jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a gwarantem.
  6. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Klienta pod adresem e-mail: sklep@fuerza.pl
  7. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi, określonych w dziale VIII Postępowanie reklamacyjne – Rękojmia.
 • Zwroty – Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, na podstawie przepisu art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@fuerza.pl bądź też listownie na adres: FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok. 15 05-509 Józefosław
  2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem. Formularz dostępny jest również pod adresem: www.fuerza.pl. Oświadczenie może być złożone także w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
  3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klienta prosi się również o podanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
  4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres email, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
  5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
  7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
  9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
   • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
   • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
   • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w ust. 8 powyżej;
  10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
  11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
  13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  14. Konsumentowi, zgodnie z przepisem art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
   • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  15. Zamówienia w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  16. 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym jednocześnie Konsumentami, a więc w myśl przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego Przedsiębiorcą.
 • Klauzula informacyjna RODO
  1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu FUERZA znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.
 • Postanowienia końcowe
  1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie prawa konsumenckiego oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie Sklepu.
  2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  5. Złożenie zamówienia przez Klienta, który nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  6. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.fuerza.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  8. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.fuerza.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu oraz inne loga i znaki Sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.fuerza.pl są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela Sklepu.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2019 r.