Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, tj. odbioru przesyłki od kuriera. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Jozefosław o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: sklep@fuerza.pl lub wysłane pocztą pismo na adres: ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (do pobrania tutaj) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną zawarty na naszej stronie internetowej www.fuerza.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku wiadomością e-mail. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzeczy na adres FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław, niezwłocznie, a w każdym razie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Reklamacje

W przypadku umów zawieranych z konsumentami sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne rzeczy (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi. W przypadku zatajenia wady przez sprzedawcę upływ powyższego terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi. W przypadku umowy z konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na konsumencie.  
Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
- żądać wymiany produktu na wolny od wad
- żądać usunięcia wady

Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny: FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia konsumenta. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze  z podmiotem trzecim stała się prawomocna. FORMULARZ REKLAMACYJNY do pobrania tutaj. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

Przejdź do góry