Polityka prywatności 

Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.fuerza.pl oraz zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych. Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: www.fuerza.pl. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

I. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.fuerza.pl jest właściciel Sklepu.
 2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 jest Magdalena Białas, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: FUERZA Magdalena Białas, z siedzibą w miejscowości Józefosław, przy ulicy Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław, opisaną numerem NIP: 8881898346 oraz REGON: 146746048 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) link o adresie poczty elektronicznej: sklep@fuerza.pl oraz numerem telefonu: +48 790 600 802.
 3. Właściciel określony w pkt 2 jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą i Administratorem danych.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem www.fuerza.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.
 8. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 9. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 11. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem Sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@fuerza.pl bądź listownie na adres Sprzedawcy (Administratora):

FUERZA Magdalena Białas
ul. Enklawy 9 lok. 15
05-509 Józefosław

II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
 1. 1Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  e) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:
  a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
  b) dostawa produktów i obsługa reklamacji
  c) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  d) obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji
  e) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień
  f) przesyłania informacji reklamowy dotyczących produktów w ramach usługi Newsletter
 3. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:
  a) imię
  b) nazwisko
  c) ulica
  d) nr domu/nr mieszkania
  e) kod pocztowy
  e) miasto
  f) adres e-mail
  g) numer telefonu
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie.
 5. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika sklepu internetowego lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.
III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: sklep@fuerza.pl bądź drogą pocztową na adres: FUERZA Magdalena Białas ul. Enklawy 9 lok. 15, 05-509 Józefosław.
 4. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
IV Postanowienia Końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Sklepu należy kierować na adres: sklep@fuerza.pl lub pisemnie na adres: FUERZA Magdalena Białas, ul. Enklawy 9 lok.15, 05-509 Józefosław.
 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności Sklepu.
 4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 6. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 2.05.2014r.
   
    Polityka cookies

 1. Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki Cookies (zwane również tzw. "Ciasteczka") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 2. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są różne rodzaje Plików Cookies, którymi są:
  - Cookies stałe, to Pliki Cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia Plików Cookies przez Użytkownika.
  - Cookies tymczasowe, to Pliki Cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
  - Cookies własne, to Pliki Cookies umieszczone na stronie www przez właściciela.
  - Cookies zewnętrzne, to Pliki Cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
 4. Sklep wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:
  a) zapamiętywania produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia zamówienia.
  b) zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia.
  c) dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkowników.
  d) optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników.
  e) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Za pomocą Plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.
 9. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania.
  b) czas wysłania odpowiedzi.
  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
  f) informacje o przeglądarce Użytkownika.
  g) Informacje o adresie IP.
 11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 13. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach ( aby zapoznać się ze szczegółami należy kliknąć w linki znajdujące się poniżej):
  - przeglądarka Chrome.
  - przeglądarka Firefox .
  - przeglądarka Internet Explorer.
  - przeglądarka Opera.
 15. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 16. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
 17. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 18. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, Użytkowników ma Administrator lub wybrani pracownicy Sklepu, z zastrzeżeniem pkt poniżej.
 19. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 20. Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą.
 21. Operator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

Przejdź do góry